Bezpieczne połączenie SSL
« Wróć do sklepu

REGULAMIN SERWISU 

I SKLEPU INTERNETOWEGO 

slowbiz.pl 

 

Wersja dokumentu 02

Data obowiązywania od 01.01.2023 r.

ściągnij jako PDF » 

obowiązujący od 01.01.2023 r. 

Regulamin, który czytasz dotyczy udostępniania Treści cyfrowych jak i Usług cyfrowych dostępnych stronie internetowej dostępnej pod adresem: sklep.slowbiz.pl oraz serwisu dostępnego pod adresem www.slowbiz.pl (dalej jako: „Serwis”). Serwis udostępnia Usługi nieodpłatnie oraz odpłatnie w postaci sklepu internetowego oferującego Treści cyfrowe jak i Usługi cyfrowe, dostępnego pod adresem sklep.slowbiz.pl (dalej jako: „Sklep”). Sklep jest częścią Serwisu. 

Dla ułatwienia w dalszej części Regulaminu część strony, która umożliwia zakup produktów będziemy nazywać „Sklepem”. 

W tym Regulaminie znajdziesz między innymi zasady zawarcia umowy, warunki umowy, postanowienia dotyczące konsumentów czy informacje o sposobie reklamacji i odstąpienia od umowy. Umowa może być zawarta poprzez złożenie Zamówienia na stronie internetowej Sklepu. 

Informacje dostępne na stronie Sklepu i tym Regulaminie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy. 

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące treści Regulaminu, skontaktuj się z nami na adres podany poniżej.

§1 Informacje ogólne 

 1. W każdej sprawie związanej z zakupami i funkcjonowaniem Sklepu możesz skontaktować się z nami pod adresem: [email protected] oraz pod numerem telefonu: +48 452 246 901.

 2. Usługodawcą jest właściciel Sklepu - Slowbiz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (15-215) przy ul. Marii Konopnickiej 14 lok. 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000961026, posiadająca NIP 5423445226 oraz REGON 521288294.

 3. Regulamin dotyczy osób, które korzystają z udostępnionych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w ramach Sklepu. Odbiorcami są zarówno Konsumenci, Przedsiębiorcy na prawach konsumenta jak i pozostali przedsiębiorcy.

§2 Wyjaśnienie definicji

 1. Usługodawca- Slowbiz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (15-215) przy ul. Marii Konopnickiej 14 lok. 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000961026, posiadająca NIP 5423445226 oraz REGON 521288294.

 2. Sklep- Serwis internetowy dostępny pod adresem: https://sklep.slowbiz.pl/.

 3. Formularz zamówienia- Formularz służący do złożenia zamówienia na Treści i Usługi cyfrowe. Uzupełnienie formularza wymaga dodania wybranych Treści lub Usług cyfrowych do Koszyka, wybrania sposobu płatności oraz uzupełnienia danych klienta niezbędnych do zakupu.

 4. Klient- Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta. Klientem jest podmiot będący osobą fizyczną lub osobą prawną, który dokonuje zakupu Treści lub Usługi cyfrowej.

 5. Przedsiębiorca- osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu Produktu zawierając Umowę, a z treści tej Umowy wynika, że jest ona bezpośrednio związana z wykonywaną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą i posiada dla Przedsiębiorcy charakter zawodowy.

 6. Konsument- osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. Przedsiębiorca na prawach konsumenta- osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą dokonująca zakupu Treści lub Usługi, która jest bezpośrednio związana z działalnością gospodarczą tej osoby, ale z treści Umowy wynika, że Umowa ta nie posiada dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego (np. na podstawie danych o przedmiocie działalności gospodarczej udostępnionych w CEIDG).

 8. Konto Klienta- indywidualny dostęp Klienta na stronie Sklepu określany nazwą użytkownika oraz hasłem w postaci ciągu znaków zabezpieczających dostęp do konta. Konto Klienta nie jest częścią Sklepu, jest zakładane za pośrednictwem zewnętrznej platformy Kajabi (Kajabi LLC, https://kajabi.com/policies/terms/).

 9. Treść cyfrowa- dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej.

 10. Usługa cyfrowa- usługa pozwalająca na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej lub usługa pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych.

 11. Produkt- indywidualny dostęp Klienta do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która jest przedmiotem Umowy i który jest przyznany na określony czas zgodny z Umową. Opis Produktu oraz ceny brutto są dostępne na stronie Sklepu przy prezentowanej Treści lub Usłudze cyfrowej.

 12. Cena- Wskazane w polskich złotych wynagrodzenie wraz z podatkami należne Usługodawcy z tytułu wykonania Umowy przez Usługodawcę.

 13. Usługa elektroniczna- usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r, poz. 344 z późn. zm.), przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

 14. Wymagania techniczne- są to minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep i Serwis, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy tj.: 

 1. Umowa- umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu lub w inny sposób, w szczególności poprzez przesłanie Zamówienia na adres e-mail Usługodawcy i opłacenie złożonego Zamówienia przez Klienta, w ramach której Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia Treści lub Usługi cyfrowej, a Klient do zapłaty Ceny. Umowa zawierana jest z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę.

 2. Umowa o świadczenie usług- umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie Usług Elektronicznych udostępnianych za pośrednictwem Sklepu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Zamówienie-oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy na odległość, które jest składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności strony internetowej Sklepu, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy dotyczące Treści cyfrowej/ Usługi cyfrowej i kierowane do Usługodawcy oraz w ramach którego Klient podaje swoje dane niezbędne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy.

Złożenie Zamówienia możliwe jest także poprzez przesłanie go na adres e-mail Usługodawcy wskazany w Regulaminie.

 1. Koszyk- Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi Sklepu polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia Treści lub Usługi cyfrowej, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania dot. Ceny poszczególnych Treści i Usług cyfrowych

 2. Promocje- szczególne warunki zawarcia Umowy proponowane przez Usługodawcę w określonym konkretnie czasie, z których Klient może skorzystać na określonych przez Usługodawcę zasadach np. obniżenie ceny Treści lub Usługi cyfrowej.

 3. Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 z późn. zm.).

 4. Regulamin- niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów oraz zasady świadczenia i korzystania z usług, w tym Usług Elektronicznych, udostępnianych przez DEVSTYLE za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta Sklepu będącego Konsumentem, Przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

 5. Cena Początkowa-- pierwsza Cena Produktu w której pojawił się Produkt w Sklepie. 

 6. Ostatnia Najniższa Cena z ostatnich 30 dni- najniższa Cena, w jakiej Produkt był dostępny w Sklepie w ciągu ostatnich 30 dni. 

 7. Cena Promocyjna- cena Produktów w Sklepie po obniżeniu w związku z ogłoszeniem przez Usługodawcę Promocji. 

 8. Usługa newsletter- Regulamin- niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów oraz zasady świadczenia i korzystania z usług, w tym Usług Elektronicznych, udostępnianych przez DEVSTYLE za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta Sklepu będącego Konsumentem, Przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

 9. Użytkownik- Osoba fizyczna, z którą Usługodawca zawiera Umowę o świadczenie usług elektronicznych w zakresie usług świadczonych nieodpłatnie. Użytkownikiem jest także Klient.

§3 Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

 1. Ten Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany każdemu Klientowi przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Klient.

 2. Klient ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy. Jeżeli Klient nie akceptuje jego postanowień, nie powinien dokonywać zakupów w Sklepie. Zawarcie Umowy z Usługodawcą oznacza, że Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i związany jest z jego postanowieniami.

 3. Wszystkie ceny Produktów cyfrowych są cenami brutto (razem z podatkiem VAT) w polskich złotych.

 4. Do poprawnego korzystania ze Sklepu konieczne jest spełnienie Wymagań Technicznych, posiadanie dostępu do urządzenia z Internetem, aktualny system operacyjny oraz aktualna przeglądarka internetowa, a także posiadanie adresu elektronicznego e-mail. Klient powinien także posiadać wiedzę na temat zagrożeń korzystania z Internetu (w tym zakupów online) oraz zabezpieczyć swoje urządzenie w podstawowe środki bezpieczeństwa technicznego (np. programy antywirusowe).

 5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści bezprawnych oraz treści zabronionych przez przepisy prawa (np. naruszających dobra osobiste osób trzecich), a także do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 6. Klient Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:

 1. podawania w udostępnionych w ramach Sklepu formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i niezbędnych koniecznych danych oraz niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w związku z zawarciem Umów;

 2. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sklep w sposób niezakłócający funkcjonowanie Sklepu oraz w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zgodnie ze zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, także w sposób niezakłócający funkcjonowanie pozostałych Klientów Sklepu;

 3. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste;

 4. nieumieszczania treści o charakterze bezprawnych takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej (spam) lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa;

 5. niemodyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sklep w szczególności Cen lub opisów Treści lub Usług cyfrowych;

 6. niepodejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta;

 7. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta kosztów w pełnej wysokości.

 1. Klient nie jest uprawniony do przekazywania loginu i hasła osobom nieuprawnionym lub do korzystania z konta innego Klienta.

 2. Treści i Usługi cyfrowe mogą być prezentowane w Sklepie w ramach przedsprzedaży lub w Promocji, której warunki zamieszczone są w Sklepie. Cena wskazywana przez Usługodawcę obok Ceny Promocyjnej jest najniższą ceną, w jakiej produkt był dostępny w sklepie w ciągu ostatnich 30 dni (Ostatnia Najniższa Cena z ostatnich 30 dni).

 3. W przypadku udostępnienia Treści i Usługi cyfrowej w ramach Promocji, Usługodawca oznacza, że dana Treść lub Usługa cyfrowa jest w Cenie promocyjnej oraz wskazuje Ostatnią Najniższą Cenę z ostatnich 30 dni.

 4. W przypadku umożliwienia Klientom zapoznania się z opiniami innych Klientów na stronie Sklepu Usługodawca podejmuje uzasadnione i proporcjonalne kroki, które pozwolą na zweryfikowanie czy opinie są rzetelne i zamieszczone przez osoby, które rzeczywiście korzystały z Treści lub Usługi cyfrowej. Informacje na temat sposobu weryfikacji opinii przez Usługodawcę znajdują się w zakładce https://slowbiz.pl/polityka_opinii.

 5. Jeżeli Cena udostępniona Klientowi na stronie Sklepu jest spersonalizowana, np. ustalona na podstawie informacji o Kliencie uzyskanych na z danych marketingowych (profilowanie), Usługodawca udostępnia Klientowi informację na temat indywidualnego dostosowania ceny (personalizacji cen) przy Cenie Treści lub Usługi cyfrowej na stronie Sklepu.

 6. Usługodawca podejmuje środki organizacyjne i techniczne mające na celu zabezpieczenie bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu oraz funkcjonalności dostępnych w ramach strony (formularz rejestracji konta, formularz zamówienia itd.).

 7. Zawarcie umowy jest możliwe również w drodze indywidualnych negocjacji – w tym celu Klient ma możliwość skontaktować się Usługodawcą za pomocą jednej z dostępnych metod kontaktu.

 8. Możliwość zawarcia Umowy o dostarczenie Treści i/lub Usług cyfrowych może być ograniczona czasowo przez Usługodawcę – w szczególności sprzedaż poszczególnych Produktów może odbywać się w z góry określonych odstępach czasu lub w określonych terminach.

 9. Administrator zapewnia Użytkownikom podstawowe wsparcie techniczne i eksploatacyjne związane z Serwisem. W razie problemów związanych z korzystaniem z Serwisu, Użytkownik powinien wysłać wiadomość zawierającą zwięzły opis problemu na adres e-mail [email protected].

 10. Przed zawarciem umowy Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić, czy spełnia wszystkie wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania Serwisu na urządzeniach Użytkownika, jeżeli wadliwe działanie Serwisu wynika z użycia niewłaściwego urządzenia, niewłaściwej przeglądarki, błędnej konfiguracji lub innych przyczyn technicznych leżących po stronie Użytkownika. W każdym przypadku Użytkownik może zgłosić nieprawidłowe działanie Serwisu na adres [email protected].

§4 Usługi Elektroniczne na stronie Sklepu i Serwisu, w tym zakładanie Konta Klienta Sklepu

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne:

 1. Usługę zawierania Umów na zasadach określonych w Regulaminie;

 2. Usługę Konto Klienta oraz przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień Klienta na stronie Sklepu oraz dostęp do Treści i Usługi cyfrowej za pomocą Konta po zalogowaniu na stronie Sklepu;

 3. Usługę składania Zamówień na zasadach określonych w Regulaminie;

 4. Usługę umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;

 5. Usługę udostępnienia Treści i Usług cyfrowych na stronie internetowej Sklepu; 

 6. Usługę dostępu do Serwisu oraz możliwości zapoznania się z treściami dostępnymi nieodpłatnie bez ograniczeń dla Użytkowników, np. w ramach bloga, aktualności;

 7. Usługę newslettera.

 1. Klient ma możliwość założenia Konta na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia. Konto zawiera m.in. informacje o Zamówieniach i pozwala na zapamiętanie użytych wcześniej danych potrzebnych do złożenia Zamówienia.

 2. Przed zawarciem umowy Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić, czy spełnia wszystkie wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania Serwisu na urządzeniach Użytkownika, jeżeli wadliwe działanie Serwisu wynika z użycia niewłaściwego urządzenia, niewłaściwej przeglądarki, błędnej konfiguracji lub innych przyczyn technicznych leżących po stronie Użytkownika. W każdym przypadku Użytkownik może zgłosić nieprawidłowe działanie Serwisu na adres [email protected].

 3. Usługodawca świadczy usługę utrzymania Konta w czasie wykonywania Umowy, nie krócej niż w terminie roku od dnia założenia/ ostatniego zalogowania Klienta na Konto. Konto Klienta nie jest częścią Sklepu. Jest zakładane na zewnętrznej platformie Kajabi (Kajabi LLC z siedzibą w USA; https://kajabi.com/policies/terms/), która dostarcza rozwiązanie informatyczne pozwalające na umożliwienie dostarczenia Użytkownikom dostępu do Produktów.

 4. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu formularza oraz zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu i kliknięciu przycisku ,,Załóż konto’’ lub innego równoznacznego, przy czym Konto zakładane jest automatycznie podczas dokonywania pierwszego zakupu w Sklepie. W przypadku składania Zamówienia poprzez wiadomość e-mail Konto tworzone jest przez Usługodawcę po opłaceniu Ceny, przy czym Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail wiadomość z linkiem aktywacyjnym oraz samodzielnie ustala hasło do swojego Konta.

 5. W formularzu zakładania Konta niezbędne jest podanie przez Klienta wskazanych następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, login i hasło, adres.

 6. Założenie Konta Klienta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłanie do Usługodawcy poprzez stronę Sklepu (w ramach składania Zamówienia). Z chwilą przesłania potwierdzenia utworzenia Konta Klienta dochodzi do zawarcia umowy o prowadzenie Konta na stronie Sklepu.

 7. Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieokreślony i można wypowiedzieć ją w każdym momencie.

 8. Klient loguje się na Konto przy użyciu adresu e-mail oraz indywidualnego hasła, które Klient ustala samodzielnie.

 9. Klient może złożyć Zamówienie poprzez założenie Konta.

 10. Usługodawca, na prośbę Klienta, usuwa Konto Klienta. Aby zgłosić żądanie usunięcia Konta, Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą na adres e-mail podany w początkowej części Regulaminu.

 11. Konto Klienta usuwane jest w terminie do 14 dni od dnia otrzymania żądania usunięcia Konta.

 12. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszej Treści lub Usługi cyfrowej do Koszyka.

 13. Usługa Koszyk świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia.

 14. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub elektronicznie na adres wskazany na początku Regulaminu.

 15. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 16. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz żądania Klienta wraz z przekazaniem danych kontaktowych składającego reklamację.

 17. Podane wyżej wymogi mają formę jedynie rekomendacji Usługodawcy i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

§5 Zawarcie, wykonanie Umowy i płatności

 1. Usługodawca umożliwia składanie Zamówień oraz zawarcie Umów dotyczących udostępniania Treści i Usług cyfrowych poprzez stronę Sklepu.

 2. Główne cechy Treści i Usługi cyfrowej oraz specyfikacja są określone na stronie produktowej każdej Treści lub Usługi cyfrowej na stronie Sklepu.

 3. Zawarcie Umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą może nastąpić po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia na zasadach określonych poniżej.

 4. Umowa zawierana jest po złożeniu Zamówienia na stronie Sklepu za pomocą Formularza Zamówienia, w momencie potwierdzenia jej przez Usługodawcę, przy czym potwierdzenie następuje w formie przesłania wiadomości e-mail przez Usługodawcę na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 5. Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie Usługodawcy do udostępnienia Treści lub Usług cyfrowych Klientowi za Cenę wskazaną na stronie Sklepu płatną przez Klienta.

 6. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 7. Usługodawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób: poprzez dodanie Treści lub Usługi cyfrowej do Koszyka po czym Klient przechodzi do Formularza zamówienia lub Klient posiadający Konto potwierdza w Formularzu zamówienia aktualność i prawidłowość danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy.

 8. Klient, który nie posiada Konta jest zobowiązany samodzielnie wypełnić Formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy.

 9. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy, ponieważ warunkiem złożenia Zamówienia jest: prawidłowe i kompletne wypełnienie Formularza zamówienia. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, dokładny adres, adres poczty elektronicznej oraz danych dotyczących Umowy tj.: wybrana Treść lub Usługa cyfrowa, sposób płatności za Treść i/lub Usługę cyfrową przez Klienta.

 10. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, w tym NIP.

 11. Warunkiem złożenia Zamówienie obok wskazanych powyżej okoliczności jest także zaakceptowanie warunków Regulaminu i polityki prywatności Usługodawcy, a także zapłata Ceny za Treści i/lub Usługi cyfrowe przy wyborze sposobu płatności, który tego wymaga.

 12. Naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia (Klient składa ofertę) na wybraną Treść i/lub Usługę cyfrową.

 13. Klient ma możliwość weryfikacji Treści i Usługi cyfrowej znajdującej się w Koszyku oraz dokonania zmian do czasu złożenia Zamówienia.

 14. Po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę”, (lub innego o równoznacznym brzmieniu) Klient będzie miał możliwość wyboru operatora płatności i zostanie w sposób automatyczny przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez wybranego operatora w przypadku wyboru płatności online. Informacje o dostępnych operatorach są na bieżąco podawane na stronie Sklepu. W przypadku Zamówienia składanego na adres e-mail, płatność należy uiścić na rachunek wskazany na fakturze.

 15. W odpowiedzi na Zamówienie Klient niezwłocznie otrzymuje wiadomość na podany w tym celu adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.

 16. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Usługodawca wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia oferty, złożonej w ramach przesłania Zamówienia oraz potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji Zamówienia lub informację o odmowie przyjęcia wszystkich lub poszczególnych ofert, złożonych w ramach Zamówienia.

 17. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę, które następuje w formie przesłania wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia. W przypadku Zamówienia, które należy opłacić na podstawie faktury wystawionej przez Usługodawcę, Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny w pełnej wysokości w terminie wskazanym na fakturze wystawionej przed Usługodawcę. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Umowę uważa się za niezawartą.

 18. W przypadku odmowy przyjęcia oferty bądź ofert złożonych w ramach realizacji Zamówienia przez Klienta, Umowa w zakresie Treści i/lub Usługi cyfrowej wskazanego przez Usługodawcę w wiadomości e-mail z odmową przyjęcia oferty nie zostaje zawarta. W takim wypadku Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od wysłania wiadomości, o której mowa powyżej zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa nie została zawarta.

 19. Na adres e-mail podany w formularzu przez Klienta Usługodawca wysyła podsumowanie Zamówienia zawierające najważniejsze informacje o Zamówieniu.

 20. Usługodawca organizuje Promocje na wybrane Treści lub Usługi cyfrowe dostępne na stronie Sklepu. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Możliwość skorzystania z danej Promocji może zależeć od dostępności Treści lub Usługi cyfrowej na stronie Sklepu.

 21. Promocje mogą być także skierowane do zamkniętego grona Użytkowników lub Klientów. Wówczas ich warunki zostaną przedstawione tym Użytkownikom lub Klientom w sposób, który umożliwia zapewnienie dostępu i utrwalenie treści.

 22. Usługodawca umożliwia następujące metody płatności:

 1. płatność elektroniczna (realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji o dokonaniu płatności przez Klienta). w formie przelewu tradycyjnego lub płatności dokonanej za pośrednictwem operatora płatności,

 2. przelew tradycyjny,

 3. płatność dokonana za pośrednictwem operatora płatności.

 

 1. Usługodawca przekaże Klientowi dowód zakupu w formie elektronicznej. Klient wyraża zgodę, aby dowód zapłaty, tj.: faktura lub paragon został sporządzony i przesłany na podany przez niego w trakcie składania Zamówienia bądź zakładania Konta adres e-mail.

 2. Płatność za Treść lub Usługę cyfrową dokonywana jest przy pomocy: w przypadku płatności błyskawicznych (przelewy, BLIK) – tpay.com (Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, KRS: 412357, numer wpisu w rejestrze instytucji płatniczych KNF: IP2/2012) lub Paynow mBank. S.A. (mBank. S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS: 25237 za pomocą spółki mElements S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS: 59048, numer wpisu w rejestrze instytucji płatniczych KNF: IP47/2019) lub Elavon (Elavon Financial Services Designated Activity Company Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa, KRS 287836).

 3. Wybrany operator płatności wysyła dodatkowo informację o danych transakcji na wskazany przez Klienta adres e-mail. Usługodawca ma prawo do zmiany regulaminu w przypadku zmiany dostawców integratorów płatności wskazanych wyżej.

 4. Usługodawca nie przechowuje w swojej bazie numerów kart płatniczych Klientów.

 5. Płatność następuje na zasadach prezentowanych na stronie Sklepu. W razie wątpliwości Klient może skontaktować się z Usługodawcą kierując wiadomość na adres wskazany w Regulaminie.

§6 Treści i Usługi cyfrowe

 1. Treści i Usługi cyfrowe oferowane na stronie Sklepu dotyczą treści edukacyjnych w szczególności o charakterze marketingowym czy finansowym. W ramach Umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Usługodawca udostępnia Klientowi Treści cyfrowe i/lub Usługi cyfrowe zgodnie z Zamówieniem Klienta. Treści i/lub Usługi cyfrowe są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autorów, zatem nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Klienci samodzielnie i na własną odpowiedzialność podejmują decyzje inwestycyjne. Produkty lub materiały dostępne w Serwisie nie zastąpią porady zasięgniętej u profesjonalisty, mają one jedynie charakter edukacyjny. W związku z tym wszelka odpowiedzialność odszkodowawcza wobec Klientów, która może powstać na tej podstawie, w tym z tytułu utraconych korzyści, jest niniejszym wyłączona. Postanowienie to nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów mających na celu ochronę konsumentów.

 2. Realizacja Zamówienia oznacza, że Usługodawca dostarcza Klientowi dane umożliwiające dostęp do treści zgodnych z Zamówieniem Klienta. Dane dostępowe przesyłane są na adres e-mail wskazany podczas składania Zamówienia (login i hasło do Konta Klienta na stronie Sklepu), w szczególności do platformy kursów on-line. Dostęp do niektórych Produktów może być przyznany Klientowi wyłącznie poprzez zapewnioną przez Usługodawcę platformę edukacyjną. Platforma edukacyjna, o której mowa w zdaniu poprzednim, funkcjonuje na zasadach określonych w Regulaminie platformy edukacyjnej edu.slowbiz.pl jako niezależna umowa między Usługodawcą a Klientem.

 3. Utworzenie Konta Klienta na stronie Sklepu, które umożliwia korzystanie z Treści i Usług cyfrowych jest nieodpłatne.

 4. Wszelkie dodatkowe elementy, wartości niematerialne bądź prawne powiązane z Produktem, takie jak możliwość dołączenia do grupy w mediach społecznościowych lub na platformie Slack lub kontaktu z mentorami (współautorami) Produktów, są dostarczane przez Usługodawcę w sposób dobrowolny poza Produktem, w szczególności nie stanowią części oferty i nie należy ich łączyć z Umową o dostarczenie Treści cyfrowej.

 5. Ceny Treści i Usług cyfrowych prezentowane są Klientowi na stronie internetowej Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto uwzględniającymi podatki.

 6. Ze względu na rodzaj i czas trwania Usług lub Treści cyfrowych poszczególne warianty Treści lub Usług cyfrowych mogą różnić się swoim zakresem oraz poziomem dostępów do materiałów.

 7. Wszystkie Usługi i Treści cyfrowe prezentowane są na stronie Sklepu. Dostęp do zawartości Zamówienia zostanie przyznany Klientowi niezwłocznie po zawarciu Umowy (zazwyczaj po wniesieniu na rzecz Usługodawcy opłaty odpowiadającej Cenie wybranej Treści lub Usłudze cyfrowej przez Klienta), o ile inaczej nie wskazano w opisie Treści lub Usługi cyfrowej. Konto Klienta oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony dla niego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

 8. Z chwilą zalogowania się do Konta Klienta po zakupie Usługi lub Treści cyfrowej lub z chwilą uzyskania dostępu do zamówionej Treści lub Usługi cyfrowej, w szczególności poprzez przesłanie linka do ściągnięcia materiałów lub uzyskania do nich dostępu przedmiot Umowy uważa się za dostarczony w całości Klientowi.

 9. Jeżeli w opisie Treści lub Usługi cyfrowej Usługodawca określił inny termin dostarczenia Treści lub Usługi cyfrowej, to Klienta obowiązuje termin wskazany przez Usługodawcę na stronie Sklepu (przedsprzedaż).

 10. Produkty mogą być udostępniane w cyklicznych częściach, ukazujących się w podanych wcześniej terminach. Klient jest informowany o takim sposobie dostarczenia Produktu przed dokonaniem zakupu. Terminy, te mogą zmieniać się z przyczyn, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, nie więcej niż 2 razy w czasie trwania udostępniania części Produktu. Takie zmiany nie stanowią naruszenia Umowy z winy Usługodawcy. O zmianach Usługodawca poinformuje Klientów w terminie co najmniej 3 dni przed planowaną pierwotnie datą udostępnienia części Produktu.

§7 Prawa autorskie

 1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania warunków niniejszej licencji w zakresie treści dostępnych w ramach Sklepu oraz poszczególnych Treści i Usług cyfrowych. Usługodawca może określić warunki licencji odrębnie zamieszczając stosowny zapis w opisie Treści lub Usługi cyfrowej.

 2. Klient ma prawo korzystać z Treści lub Usługi cyfrowej wyłącznie na własny użytek, o ile inaczej nie wskazano w opisie Produktu.

 3. Zabrania się Klientowi udostępniać Treści cyfrowych lub danych do swojego Konta Klienta innym podmiotom.

 4. Dostępne w ramach Sklepu Treści i Usługi cyfrowe nie mogą być przedmiotem rozporządzenia przez Klienta (w szczególności odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej).

 5. Licencja udzielona Klientowi nie obejmuje prawa do:

 1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia treści dostępnych w ramach Sklepu, w tym Produktów, w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek,

 2. wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub w całości treści w tym Produktów, dostępnych na stronie Sklepu,

 3. odpłatnego rozpowszechniania treści w tym Produktów, dostępnych na stronie Sklepu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,

 4. nieodpłatnego rozpowszechniania treści w tym Produktów, dostępnych na stronie Sklepu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.

 1. O ile w opisie Treści lub Usługi cyfrowej nie wskazano inaczej, licencja udzielana jest na czas trwania Umowy. 

 2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność wobec Usługodawcy za umyślne lub przypadkowe złamanie warunków licencyjnych, o których mowa w niniejszej części Regulaminu, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062 z późn. zm.) oraz zasad odpowiedzialności odszkodowawczej uregulowanych w Kodeksie cywilnym.

§8 Uprawnienia w razie niezgodności z Umową (odpowiedzialność za wady Treści lub Usługi Cyfrowej)

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli Produkt jest niezgodny z umową. Szczegóły dotyczące niezgodności Usługi lub Treści cyfrowej z umową regulują przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą (na adres e-mail podany na początku Regulaminu lub listownie), określając jednocześnie swoje roszczenie związane z niezgodnością Treści lub Usługi cyfrowej z Umową.

 3. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową Konsument może żądać doprowadzenia do zgodności z Umową.

 4. Usługodawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.

 5. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową oraz wartość Treści lub Usługi cyfrowej zgodnych z Umową.

 6. Usługodawca doprowadza Treść lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym terminie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Usługodawca.

 7. Jeżeli Treść lub Usługa cyfrowa są niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

 1. Doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów zgodnie z punktem 4 i 5; 

 2. Usługodawca nie doprowadził Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową zgodnie z punktem 6;

 3. Brak zgodności z Umową występuje nadal, mimo, że Usługodawca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową;

 4. Z oświadczenia Usługodawcy lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 1. Usługodawca rozpatrzy reklamację w rozsądnym terminie 14 dni.

 2. Jeżeli Klient będący Konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu z Umową wystosował odpowiednie żądania do Usługodawcy, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 3. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji w zgłoszeniu reklamacyjnym rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności z umową oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Rekomendacje podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 4. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 5. Więcej informacji na temat praw kupujących można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

 6. Usługodawca odpowiada za brak zgodności z umową Treści lub Usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od dostarczenia Treści lub Usługi cyfrowej, istniał w chwili jej dostarczenia.

 7. Usługodawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową, który jest wskazany w punkcie 13, jeżeli ten brak podstępnie zataił.

 8. Usługodawca odpowiada za brak zgodności z umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

 9. Domniemania wskazane w pkt. 13 i 15 nie mają zastosowania, jeżeli:

 1. Środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy;

 2. Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

 1. Uprawnienia z tytułu niezgodności Usługi lub Treści cyfrowej z umową dotyczą Klientów Sklepu będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

 2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta akceptuje niniejszy Regulamin, a następnie korzysta ze swoich uprawnień. Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien uzupełnić stosowny formularz niezgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób Usługodawcy.

 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do Usługodawcy, że zawarta Umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.

§9 Odstąpienie od Umowy

 1. O ile Usługodawca wprost wskaże taką możliwość w opisie Produktu, Klient ma prawo odstąpić od zawartej Umowy w terminie 14 dni od dnia zakupu Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub 14 dni od umożliwienia mu dostępu do uprzednio zakupionej Treści cyfrowej w ramach przedsprzedaży o ile Usługodawca wprost nie wskaże w opisie Produktu dłuższego terminu prawa odstąpienia Klienta (gwarancja satysfakcji).

 2. Jeśli w toku zakupu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu Treści lub Usługi cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Usługodawcą. 

 3. Jeżeli umowa dotyczy świadczenia Usług Elektronicznych, a Usługodawca wykonał w pełni Usługę Elektroniczna za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia traci prawo do odstąpienia, wówczas prawo do odstąpienia nie będzie mu przysługiwać.

 4. W sytuacji, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej (punkt 2 i 3), Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

 5. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, o ile zostały spełnione warunki przewidziane w ust. 2 lub w ust 3. Działanie Sklepu opiera się na dostarczaniu Klientowi Treści lub Usług cyfrowych. W związku z tym rozpoczęcie korzystania z Treści lub Usługi cyfrowej przed upływem 14 dni od dnia dokonania zakupu powoduje utratę prawa odstąpienia od Umowy.

 6. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego, dostępnego poniżej regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 7. W celu zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy.

 8. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności.

 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.

 10. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

§10 Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy

 1. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje Usługodawcy prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

 2. Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi niebędącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta stosownego oświadczenia.

 4. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej Ceny, przy czym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§11 Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów, rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dla konsumentów

 1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami na drodze postępowania polubownego, mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.

 3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 2. Postanowienia Regulaminu nie uniemożliwiają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

§12 Obowiązywanie i zmiany w regulaminie

 1. Usługodawca może wprowadzać zmiany w tym Regulaminie z ważnych przyczyn, w tym, jeżeli zmienią się warunki zawarcia Umowy, przy zmianie obowiązujących przepisów, przy wprowadzeniu nowych Treści lub Usług cyfrowych, a także przy zmianie rozwiązań informatycznych.

 2. Klienci, którzy posiadają Konto na stronie Sklepu o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta Klienta.

 3. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 4. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy. Zmiana Regulaminu jest skuteczna w terminie 10 dni od dnia opublikowania.

 5. Regulamin podlega prawu polskiemu.

 6. Czynności związane z Regulaminem dokonywane przez Klientów niebędących Konsumentami powinny być dokonywane w formie dokumentowej. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Klientami niebędącymi konsumentami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania Usługodawcy.

 7. Usługodawca może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 30 - dniowym wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem, a Usługodawcą lub zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi.

 8. Usługodawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług za 14 - dniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Klient naruszana Ogólne Warunki Korzystania ze Sklepu.

§13 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych.

 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy.

 3. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności na stronie internetowej Sklepu.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Ustawy kodeks cywilny.

 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

 3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz przekazaniem aktywnego linku do treści niniejszego Regulaminu w treści wiadomości e-mail.

 4. Dowód dokonania zakupu przez Klienta Sklepu zostanie przekazany za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 5. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie na stronie internetowej Sklepu.

 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 8. Klient, umieszczając jakiekolwiek treści na Koncie lub w innym miejscu strony internetowej Sklepu udziela niniejszym Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie w szczególności w Internecie tych treści, bez ograniczenia terytorialnego.

Linki

Regulamin do pobrania (PDF)

Poprzednie wersje regulaminów (PDF):

Regulamin obowiązujący od 18 marca 2022 roku do 31 grudnia 2022 r. - PDF

Wzór formularza odstąpienia

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Możliwość odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentom oraz Przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Udostępniony formularz stanowi wzór. Nieskorzystanie z tego wzoru nie ma wpływu na możliwość odstąpienia od umowy.

 

Usługodawca: Slowbiz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Białymstoku (15-215) przy ul. Marii Konopnickiej 14 lok. 8, posiadająca NIP 5423445226 oraz REGON 521288294

 

Oświadczam, że odstępuję od Umowy następujących Treści lub Usług cyfrowych

Nazwa Treści lub Usługi cyfrowej: ___________

Cena brutto: ___________

 

DANE IDENTYFIKUJĄCE:

Imię i nazwisko: ___________

Data zawarcia Umowy: ___________

 

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Państwa wybrany przy zakupie Treści lub Usługi cyfrowej na naszej stronie Sklepu. Jeżeli płatność została dokonana w inny sposób niż przelewem, a chcą Państwo otrzymać zwrot środków na rachunek bankowy, proszę wskazać poniżej numer konta bankowego, właściwego do zwrotu pieniędzy: _________________________________.

 

 _________________________________

podpis oraz data

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z odstąpieniem od umowy:

 

Informujemy, że dane osobowe, podane w tym formularzu, będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy. Administratorem danych podanych w formularzu jest Slowbiz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Białymstoku (15-215) przy ul. Marii Konopnickiej 14 lok. 8, posiadająca NIP 5423445226 oraz REGON 521288294. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się pod adresem [email protected].

W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres konieczny do realizacji procesu odstąpienia od umowy oraz zgłoszenia potencjalnych roszczeń wynikających z realizacji odstąpienia. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, zawartych w formularzu, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.